W SOSW TPD w Myśliborzu funkcjonuje Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Jest to forma szkolnictwa ponadgimnazjalnego dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Do tej szkoły przyjmowani są uczniowie po ukończeniu Gimnazjum Specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zajęcia odbywają się pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry. Ośrodek wyposażony jest w pracownie gospodarstwa domowego, w których odbywają się zajęcia praktyczne i teoretyczne. Zgodnie z możliwościami psychofizycznymi, uzdolnieniami i zainteresowaniami uczniów, posiadaną bazą lokalową i wyposażeniem w sprzęt, a także przydatnością dla ucznia w przyszłości stworzyliśmy kilka kierunków edukacji technicznej: tkactwo i dziewiarstwo, gotowanie, szycie ręczne i maszynowe, wytwórstwo przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, zajęcia gospodarcze, edukacja komputerowa.
Nasi uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych gabinetów gospodarstwa domowego pod kierunkiem nauczycieli uczą się gotować szyć, piec by móc w przyszłości wykorzystać swoje umiejętności w domu i środowisku lokalnym.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w ramach następujących przedmiotów:

  • przysposobienie do pracy,
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • wychowanie fizyczne,
  • religia,
  • zajęcia kształtujące kreatywność,
  • zajęcia sportowe.


Integralną częścią edukacji procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój ucznia w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej: zajęcia korekty wad postawy, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Celem wymienionych zajęć jest: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia.