W SOSW TPD funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna. Uczniowie szkoły realizują zadania programowe w ramach zespołów edukacyjno-terapeutycznych zwanych klasami. Liczba uczniów w każdym zespole wynosi 6-8 uczniów. Szkoła Podstawowa Specjalna obejmuje dwa etapy edukacyjne:

 • pierwszy etap edukacyjny: klasy I-III,
 • drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI.

 O doborze uczniów do zespołów klasowych decydują przede wszystkim ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium jest dobro ucznia i przekonanie, że stworzono dla niego najkorzystniejsze warunki wspomagające jego rozwój.
Edukacja dzieci ma charakter całościowy i zintegrowany, oparta jest na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Wszystkie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze tworzą spójny i twórczy proces rewalidacyjny.
Działalność edukacyjna szkoły (dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania.

Do głównych zadań edukacyjnych szkoły należy:

 • wyposażenie uczniów, w ramach posiadanych przez nich realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie,
 • przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb,
 • kształtowanie zaradności ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności,
 • umożliwienie uczniom uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte formy współżycia, zachowując jednocześnie prawo do swojej inności.

Na II etapie edukacyjnym kształcenie obejmuje następujące obszary oddziaływania - przedmioty:

 • funkcjonowanie w środowisku,
 • plastyka,
 • technika,
 • muzyka z rytmiką,
 • wychowanie Fizyczne,
 • religia.

Integralną częścią edukacji procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej: zajęcia korekty wad postawy, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Celem wymienionych zajęć jest: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia itp.