W SOSW TPD w Myśliborzu funkcjonuje Gimnazjum Specjalne. Absolwenci Szkoły podstawowej Specjalnej mogą kontynuować naukę w naszym Gimnazjum Specjalnym w klasach I - III. Liczba uczniów w każdym zespole klasowym wynosi 6-8.
Gimnazjum Specjalne gwarantuje wszystkim uczniom prawo do rozwoju we własnym tempie. Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form, metod pracy oraz zasad nauczania. Kształcenie w tej szkole polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata.
Praca reawalidacyjno - wychowawcza w Gimnazjum Specjalnym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie szczegółowej oceny poziomu jego funkcjonowania. Programy te zawierają realne, szczegółowe cele i zadania, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia.
Do głównych zadań edukacyjnych szkoły należy:

  • wyposażenie uczniów, w ramach posiadanych przez nich realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie,
  • przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb,
  • kształtowanie zaradności ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności,
  • umożliwienie uczniom uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte formy współżycia, zachowując jednocześnie prawo do swojej inności.

W Gimnazjum Specjalnym zajęcia edukacyjne odbywają się w ramach następujących przedmiotów:

  • funkcjonowanie w środowisku,
  • plastyka,
  • technika,
  • muzyka z rytmiką,
  • wychowanie fizyczne,
  • religia.

Integralną częścią edukacji procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej: zajęcia korekty wad postawy, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Celem wymienionych zajęć jest: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia.