Działalność Ośrodka

Praca opiekuńcza i wychowawcza w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym TPD w Myśliborzu.

            Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy TPD w Myśliborzu istnieje już od 22 lat. Jest jedyną placówką tego typu na terenie miasta. Pomysł jego utworzenia zrodził się pod koniec 1992 roku. Wtedy to powstało w Myśliborzu Koło Towarzystwa św. Brata Alberta. Misją Koła było stworzenie i prowadzenie domu dla bezdomnych. W czasie prac przygotowawczych ujawnił się jednak problem braku na terenie gminy placówki dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. W rezultacie wielu rozmów pedagogów, władz miejskich, członków koła, Towarzystwo św. Brata Alberta postanowiło zmienić swój zamiar i utworzyć placówkę dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na początku 1993 roku Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zarejestrowało placówkę pod nazwą Ośrodek św. Brata Alberta i wydało pozwolenie na działalność oświatową jako placówkę niepubliczną.1 kwietnia 1994 roku prowadzenie placówki przejęło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gorzowie Wlkp. Zmieniono wówczas nazwę placówki na Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy TPD im. św. Brata Alberta w Myśliborzu. Przy Ośrodku działalność rozpoczęło Koło Dzieci Specjalnej Troski TPD, służące pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Ważnym faktem z historii Ośrodka jest jego przekształcenie z placówki niepublicznej w publiczną. Miało to miejsce na początku 1996 roku, kiedy to, z inicjatywy dyrektora Ośrodka, Zarząd Wojewódzki TPD w Gorzowie Wlkp. wystąpił z wnioskiem do Kuratorium Oświaty i uzyskał stosowne pozwolenie. Od tego momentu placówka funkcjonuje pod nazwą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu. Od stycznia 1999 roku, w związku z reformą samorządową, organem prowadzącym został Zarząd Wojewódzki TPD w Szczecinie, jednostką finansującą Powiat Myśliborski, natomiast jednostką nadzorującą Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

            W obecnym jubileuszowym roku szkolnym,  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy TPD w Myśliborzu to Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz internat. Placówka realizuje cele i  zadania określone w ustawie o systemie oświaty dotyczące zasad organizacji kształcenia specjalnego, a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę możliwości ucznia, zapewnia warunki do nauki, prawidłowego rozwoju fizycznego, wypoczynku, rekreacji i rozrywki. Ponadto jej zadaniem jest kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego kształtowaniu właściwych postaw oraz rozwojowi osobowości. Staramy się stwarzać warunki do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym środowiska lokalnego oraz umożliwiać rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

            Jak  każda placówka tego typu prowadzimy zatem działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Choć wszystkie te trzy aspekty są ze sobą ściśle powiązane i rzec by należało nierozerwalne, to w tymże artykule chciałabym skupić się na prowadzonej przez nas działalności opiekuńczej i wychowawczej.

            „Droga wychowania jest długą drogą...” – tak mówiła wiele lat temu Maria Montessori. Ale nie należy wątpić, że warto iść tą drogą, szczególnie jeżeli widać efekty naszej pracy. Dlatego cała kadra naszej placówki głęboko wierzy, że osiągniemy sukces – bo  choć czasem powoli, ale zawsze dążymy do celu.

 

            Głównym celem wychowawczym naszego Ośrodka jest pomoc każdemu wychowankowi w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości, w przygotowaniu  do aktywnego, odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym przy uwzględnieniu jego indywidualnych możliwości wynikających ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Działalność wychowawcza opiera się na zasadzie spójności działań pomiędzy placówką, rodziną i wartościowymi z wychowawczego punktu widzenia elementami środowiska lokalnego.

            Nauczyciele i wychowawcy Ośrodka wprowadzili w życie wychowanków  stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym. Są to uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, wigilia szkolna, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Ziemi, urodziny wychowanków. Takie powtarzające się regularnie uroczystości uczą naszych podopiecznych godnego zachowania, budują poczucie wspólnoty społeczności ośrodkowej oraz wzmacniają więzi między rówieśnikami i pracownikami, umożliwiają nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości, a także wskazują różne możliwości zabawy i rozrywki.

            Pozalekcyjną formą opiekuńczo -wychowawczą działalności placówki jest świetlica szkolna,  która zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd, a nie korzystają z internatu. Plan pracy świetlicy jest integralną częścią planu pracy szkoły i internatu. Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględnia wszystkie zajęcia dydaktyczne, pozalekcyjne i posiłki. Do zadań wychowawców świetlicy należy zapewnienie uczniom opieki i wychowania stosownie do potrzeb i możliwości,  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności swoich wychowanków,  uczestniczenie w życiu szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem i  specjalistami rewalidacji indywidualnej, W naszej pracy przyjęliśmy zasadę, że prawidłowa opieka polega na respektowaniu wszystkich rzeczywistych potrzeb dziecka, a więc nie tylko potrzeb wiscerogennych (jedzenie, picie, odpowiednia temperatura, ochrona przed uszkodzeniami ciała itp.), ale i potrzeb psychogennych  (nowych doświadczeń, bezpieczeństwa, twórczości, samourzeczywistnienia itd.) i socjogennch (uznania, oparcia społecznego itd.).

            Jak już wspomniałam na wstępie  internat stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu.  Internat funkcjonuje przez cały rok szkolny, 5 dni w tygodniu, zapewniając wychowankom całkowitą opiekę i warunki do rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego.  Zapewnia on opiekę szczególnie w zakresie stwarzania warunków bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia uczniom wszystkich typów szkół funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym TPD w Myśliborzu. Wychowankami grup wychowawczych są uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania lub warunki domowe nie sprzyjają ich prawidłowemu rozwojowi w środowisku rodzinnym lub zostali skierowani na podstawie postanowienia sądowego.  Wychowawcy grup wychowawczych utrzymują ścisły kontakt z rodzicami (opiekunami) wychowanków i nauczycielami szkoły w celu zorganizowania jednolitych oddziaływań rewalidacyjnych.  Wychowanek grup wychowawczych ma zapewnioną opiekę całodobową, wyżywienie, możliwość korzystania z gabinetów, świetlic i sypialni, placu zabaw, stołówki.  Wychowankowie realizują zadania wychowawcze w grupach: przy doborze dzieci do grup wychowawczych bierze się pod uwagę ich wiek, w każdej grupie pracuje 1 wychowawca .  W ośrodku obowiązuje ramowy rozkład dnia uwzględniający higieniczny i zdrowy tryb życia. Opiekę nocną sprawują wychowawcy ośrodka.

            Nasza praca w zakresie wychowania  dotyczy wielu działań. Jednym z podejmowanych cyklicznie jest organizowanie  spotkań , mających na celu włączanie naszych podopiecznych do środowiska ludzi pełnosprawnych. Punktem wyjścia do opracowania i wdrażania różnorodnych oddziaływań było zadanie sobie pytania: „Czy najważniejsze w pracy nauczyciela jest nauczanie?”. Odpowiedź znaleźliśmy w słowach Jana Pawła II - „ Człowiek  nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich i dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy – i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości, jej zadań. Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla każdego”. Zgodnie uważamy, że osoba niepełnosprawna powinna w pełni uczestniczyć w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym i kulturalnym. Powinna zatem mieć właściwe miejsce w rodzinie, szkole, zakładzie pracy, społeczności lokalnej na miarę indywidualnych możliwości. W wyniku doświadczeń wyniesionych z wieloletniej pracy możemy stwierdzić, że podejmowane przez nas działania w kwestii integracji ze środowiskiem pozaszkolnym przynoszą naszym wychowankom niewspółmierne korzyści. I nie tylko naszym wychowankom. Jak twierdzą współpracujący z nami nauczyciele, pedagodzy i pracownicy innych placówek wnoszą wiele dobra w życie ludzi zdrowych. Wprowadzamy zatem w życie rokrocznie program wychowawczy pod hasłem „ Nie jestem sam”. Jak już wspomniałam jego głównym celem jest integracja uczniów niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną, a cele szczegółowe zakładają uczenie osoby niepełnosprawnej czynnej akceptacji swojego stanu: podnoszenie samooceny, pomoc w dostrzeżeniu swojej wartości, przysposobienie jednostki niepełnosprawnej do życia w świecie ludzi zdrowych: kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań,  rozwijanie umiejętności kontaktu emocjonalnego, kształtowanie pozytywnych cech osobowości, takich jak : otwartość, spontaniczność, zaufanie. Realizując zamierzone cele nawiązaliśmy współpracę z wieloma placówkami i instytucjami na terenie miasta, gminy, a nawet województwa. Placówkami tymi są: Szkoła Podstawowa w Golenicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Myśliborzu, Gimnazjum Publiczne w Myśliborzu, Przedszkola Publiczne na terenie miasta, Biblioteka Publiczna w Myśliborzu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu i wiele innych. Trudno wymienić wszystkie spotkania, które miały miejsce na przestrzeni dwudziestu lat, było ich mnóstwo, a spotykaliśmy się z różnych okazji: wspólnie braliśmy udział w przedstawieniach teatralnych, bawiliśmy się m.in. podczas Andrzejek, Mikołajek, Zabaw Noworocznych, Dnia Dziecka, wspólnie rywalizowaliśmy podczas imprez sportowych. Podsumowując te działania, stwierdzić należy, że najistotniejsze jest to, aby stwarzać sytuacje do uczenia się i nabywania postaw, wskazywać możliwości bezpośredniego poznawania świata, tak organizować zajęcia, by na długo zapadły w pamięci uczniów.

 

             W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym TPD w Myśliborzu działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków powoływany przez  dyrektora placówki.  Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności: diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem,  określanie form pracy, analizowanie stosowanych metod pracy  i wybór skutecznych form pomocy, okresowe ocenianie efektów pracy z  wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym, ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym TPD w Myśliborzu, ustalanie, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka zakresu współpracy z wychowankiem, jego rodziną i szkołą po opuszczaniu przez wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu. Za realizację zadań Zespołu Wychowawczego odpowiedzialny jest pedagog Ośrodka, który wspomaga działalność wychowawczą nauczycieli pracujących w placówce. Dba on o realizację takich aspektów funkcjonowania, jak rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją własną i innych ,wdrażanie do lepszego poznania siebie ,rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć, rozwijanie umiejętności samokontroli i kontroli swojego zachowania, rozwijanie asertywności. W celu zwiększenia efektywności tychże działań do współpracy włączyliśmy także Komendę Rejonową Policji, która wielokrotnie prowadziła zajęcia z naszymi podopiecznymi.

            Placówka nasza prowadzi także szerokie działania jeśli chodzi o pracę opiekuńczą skierowaną w stronę naszych podopiecznych. Działalność opiekuńcza sprowadza się do zapewnienia wychowankom  pełnego bezpieczeństwa podczas nauki i pracy odpowiadającego przepisom sanitarno-epidemiologicznym oraz właściwego stanu technicznego .  Dzieciom i młodzieży przebywającej w placówce zapewnia się stosownie do potrzeb odpowiednie warunki niezbędne do realizacji zadań związanych z terapią, kształceniem, wychowaniem, opieką i rewalidacją, odpowiednie warunki lokalowe, wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka wg ustalonych norm żywieniowych.

            Kluczowym pojęciem w edukacji zdrowotnej, a zatem opiekuńczej naszej placówki jest zdrowie naszych wychowanków. Światowa organizacja Zdrowia przyjęła następujące sformułowanie definicji zdrowia: „Zdrowie to nie tylko nieobecność choroby i niedołęstwa, ale stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia”. Uważamy, że niezwykle ważną sprawą jest wspieranie naszych podopiecznych i ich rodzin w tym zakresie.

Współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Szkolmed” oraz ze Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Myśliborzu efektywnie prowadzona jest od wielu lat. Wspólnie podejmowane działania intensyfikują oddziaływania opiekuńcze i wychowawcze. Ich zadaniem jest kształtowanie nawyków zdrowego życia, podnoszenie świadomości i rozumienia zdrowia, poszerzania wiedzy o zdrowiu, zasobach dla zdrowia, kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie niezbędnych umiejętności dla kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu, podejmowania właściwych decyzji i wyborów. Zgodnie z założeniami Wewnątrzszkolnego Programu Wychowawczego realizowane są corocznie programy zdrowotne, ścieżki międzyprzedmiotowe.  Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej uczniowie zdobywają zarówno na zajęciach edukacyjnych, spotkaniach z pielęgniarką szkolną, pracownikami Sanepidu, a wykazują się nimi w licznych udziałach w konkursach zazwyczaj plastycznych organizowanych przez samą placówkę lub inne placówki oświatowe z terenu miasta i gminy.

            Jednym z zadań, jakie postawiliśmy sobie do realizacji jest pomoc rodzinom naszych wychowanków w organizacji wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne. Oczywiście realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest w dużej mierze od  dofinansowania udzielanego przez PFRON. My, jako ośrodek, pomagamy rodzicom naszych pociech w zorganizowaniu takowego wyjazdu  poprzez pomoc w wyborze odpowiedniego ośrodka rehabilitacyjnego, skompletowaniu dokumentacji, zorganizowaniu transportu, zapewnieniu opieki tym uczniom, którzy z różnych względów nie mogą pojechać pod opieką swojego rodzica. Wiele w tym dwudziestoleciu było takich wyjazdów, a każdy zapadł na trwałe w pamięci i każdy przyczynił się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego naszych wychowanków. Dzięki tym wyjazdom nasi uczniowie mieli szansę zobaczyć wiele nowych miejsc, byliśmy w Sarbinowie, Muszynie, Dąbkach, Dziwnówku, Dźwirzynie, Międzywodziu, Jarosławcu, Świeradowie Zdroju, Lądku Zdroju, Dźwirzynie, Ustce . Każdy uczestnik wraca zawsze w pełni usatysfakcjonowany i wypełniony przeświadczeniem, że zrobiono wszystko, by właśnie jemu pomóc. Wszyscy pracownicy naszej placówki oraz rodzice wychowanków uważają, że wyjazdy takie są wspaniałym dopełnieniem i wsparciem dla codziennej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, mającej na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju naszych wychowanków.

              Reforma systemu edukacji wymusiła zwiększone zainteresowanie metodami naprawy sytuacji oświaty. Jedną z nich jest obecna w praktyce wielu szkół, także naszej ewaluacja wewnętrzna.. Ewaluacja ma na celu próbę ustalenia poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wielokrotnie badaliśmy różne dziedziny życia placówki, w tym także obszary dotykające zadań opiekuńczych i wychowawczych Ośrodka.

Ten swoisty proces zbierania informacji o rzeczywistości pozwala nam sformułować wnioski o jakości ewaluowanych obiektów i efektywności działań. Celem ewaluacji jest także poszerzenie wiedzy o szkole, o własnej pracy, aby dała ona podstawę do planowania rozwoju placówki. Stąd też dzięki prowadzonej przez Radę Pedagogiczną naszego Ośrodka ewaluacji, nie tylko tworzymy własną koncepcję pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ale też dbamy o jej właściwą realizację.

 

 

 

Kto jest Online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.